درباره بهار گردشگری

موسسه آموزش عالی بهار اولین برگزارکننده دوره های MBA ،DBA و Post DBA در سه حوزه ی گردشگری، هتلداری و گردشگری سلامت. و مجری برگزاری دوره های رسمی گردشگری. دارای مجوز رسمی از وزارت علوم و سازمان میراث فرهنگی.

اطلاعات تماس
آدرس :تهران، خیابان شیخ بهایی، شهرک والفجر، خیابان ایرانشناسی، خیابان شهرداری، بنیاد ایرانشناسی،ساختمان تحصیلات تکمیلی، طبقه دوم،دفتر آموزش های گردشگری و هتلداری بهار
info[ @ ] bahartourism.com
02188735566
02188740058
Follow Us
جذب نزدیک به ۲میلیارد دلار سرمایه گذارى خارجى در گردشگرى

رشد ۴۰۰ درصدی ساخت هتل های ۵ ستاره
معاون سرمایه گذارى وزارت میراث فرهنگى با اشاره به جذب یک میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار ســرمایه گذارى خارجى در دو سال گفت: ۲۴۵۱ پروژه ســرمایه گذارى گردشگرى با ارزش ۲۰۰هزار میلیارد تومان در حال ساخت است. حســین اربابى، معاون سرمایه گذارى وزارت میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستی گفت: مــا دومین کشــور در حوزه ورود گردشــگر به کشــور شــده ایم و رشــد ۴۹ درصدى را در ایــن حوزه گزارش داده انــد. همچنیــن واژه هایى ماننــد «هتل بوتیــک»، «بوم گردى» و واژه هــاى دیگــر به وجــود آمده اند که اینها نشــان از اســتقبال در حــوزه ســرمایه گذارى تأسیســات گردشــگرى دارد. معــاون ســرمایه گذارى وزارت میراث فرهنگى، صنایع دســتی و گردشگرى گفــت: ۲۴۰۰ پــروژه ســرمایه گذارى در حــوزه تأسیســات گردشــگرى داریم که ارزش آنها بیــش از ۲۰۰هزار میلیارد تومان اســت. شــاید وامى که بــه آن حــوزه داده باشــیم، یک دهم درصد هم نباشــد. اربابى افزود: رشد ســاخت هتل هاى پنج ستاره به نسبت مدت مشــابه در دولت یازدهم بالغ بر ۴۰۰ درصد بوده است. در دو ســال گذشته ۴۴ هتل پنج ستاره شــروع به ساخت کرده اند. همچنین یک میلیــارد و ۸۰۰میلیــون دلار ســرمایه گذارى خارجى در حوزه گردشــگرى داشــته ایم. حتى ســرمایه گذار خارجى بوده که ســهام استارت آپ گردشگرى را خریدارى کرده است. البته با نقل و انتقال پول و مشکلات بانکى روبه رو هستیم ولى این سرمایه گذارى ها در حال انجام اســت. همچنین بسته هاى سرمایه گذارى چندزبانه توسط ســفراى ما در خارج از کشور ارائه مى شود. وى بیان کرد: در حوزه گردشــگرى بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان هزینه اشــتغال یک شــغل پایدار محاسبه شده است، بنابراین کمترین هزینه را در کشور براى اشتغال پایدار داریم و نسبت هزینه به ایجاد اشتغال فوق العاده است.
در حوزه زیرساخت هاى گردشگرى نیز هــر آنچه تصور کنید، بــه هزینه نیاز دارد. نگاه مــا نباید منوط به داشــته هاى میراثى و طبیعى مان براى ایجاد زیرســاخت گردشگرى باشــد. ایجاد جاذبه هاى جدید گردشگرى در دستور کار قرار گرفته اســت. ورود به آن حوزه براى بخش خصوصى ممکن است ریسک داشته باشد. اکنون در برخى از نقاط کشور این جاذبه هاى جدید در حال راه اندازى اســت. به عنوان مثال، در استان فارس، رایحه درمانى همراه با گردشگرى راه اندازى خواهد شد. اربابى بــا بیان اینکه درباره بازنگــرى در قوانین اتفاق خوبى افتاده اســت، گفت: تنقیح قوانین کلى این وزارتخانه شــروع شــده اســت. بیش از ۳۰ آیین نامه بازنگرى شد که تمام حوزه هاى قوانین ازجملــه قوانین تســهیلگر را در بر گرفت.